Medlemspuljen

Næste ansøgningsfrist er d. 15. april kl. 12.00 2022

VMF’s Medlemspulje

VMF’s medlemspulje kan søges af VMF-medlemmer. Formålet med puljen er, at yde økonomisk støtte til VMF’s medlemmer til sociale og faglige arrangementer. VMF’s medlemspuljeudvalg bestræber sig på at puljen kommer flest mulige medlemmer til gode.

Puljen er oprettet på baggrund af økonomisk overskud i foreningen. Puljen kan nedlægges, hvis det vurderes at VMF’s økonomi ikke længere er i stand til at bære denne post.

Retningslinjer for medlemspuljen:
§1 Alle ansøgninger afleveres som et samlet PDF-dokument til medlemspulje@studmedvet.dk inden ansøgningsfristen: d. 15. april kl. 12.00

Stk. 2 Indhold i ansøgningen omfatter titel, arrangementets navn, ansøgt beløb, oversigtsbudget, kontooplysninger (på 1 person), samt kontaktoplysninger (navn og mail). Herudover lægger udvalget vægt på en gennemarbejdet ansøgning, hvori det tydeligt fremgår hvad pengene skal bruges til, og hvorfor netop dette formål fortjener at blive støttet.

Stk. 3 Ved ansøgning om støtte til transport er kilometertaksen for benzin/diesel max 1 kr. pr. kilometer.

Stk. 4 Medlemspuljeudvalget forbeholder sig retten til at fjerne ansøgningen, hvis deadline overskrides eller hvis ansøgning sendes i andet format end PDF

§2 Puljen kan kun søges af og uddeles til VMF’s medlemmer

Stk. 2 Medlemmer kan få støtte, hvis de var medlem på tidspunktet for aktiviteten, men senere er blevet udmeldt.

Stk. 3 Der skal kunne fremlægges deltagerliste for alle der søger puljen, for at sikre at støtten går til medlemmerne af VMF. Denne liste skal fremsendes så snart denne foreligger. Deltager mere end 40 personer, kan kravet om deltagerliste bortfalde. Dette vurderes af medlemspuljeudvalget.

§3 Puljen kan tildeles til arrangementer af social og/eller faglig karakter.

Stk. 2 Et enkeltstående arrangement kan kun modtage støtte fra medlemspuljen én gang.

Stk. 3 Puljen kan søges både fremadrettet og retrospektivt. Dog ikke til aktiviteter mere end 1 år gammelt eller 1 år ude i fremtiden.

§4 Puljen kan søges af grupper bestående af mindst 2 personer, eller af enkeltpersoner ved deltagelse i et fagligt arrangement.

Stk. 2 Det bifaldes at arrangementer er åbne, og kan inkludere flest mulige medlemmer.

§5 Puljens størrelse vedtages på hver generalforsamling, hvor VMF’s kasserer fremlægger det foreslåede beløb jf. likviditetsstatus

Stk. 2 VMF beskytter sig imod, at hele puljen ikke behøver blive uddelt årligt, men bestræber sig herpå.

§6 For at sikre at puljen når ud til flest mulige medlemmer, er der fastlagt et maxbeløb på 1500 kr. pr. person. Puljen forbeholder sig dog retten for at uddele mindre.

Stk. 2 Hvis en person deltager i flere arrangementer, og herigennem tildeles max beløb, tildeles denne person halvt maxbeløb for første ekstra ansøgning, og kvart for anden ekstra ansøgning, osv.

§7 Efterdokumentation skal fremsendes som PDF til VMF’s kasserer på mail (kasserer@studmedvet.dk) før bevilling kan foretages.

Stk. 2 Bevillingen er 1-årig. Hvis der ikke er sendt bevis for udgifter i tide til næste års deadline, frafalder bevillingen.

§8 Som udgangspunkt tildeles der ikke støtte til indkøb af materielle ting, der består efter arrangementet. Udvalget kan dog gøre undtagelser ved faste foreninger eller grupper.

Stk. 2 Når der gives støtte til materielle ting, er det under den forudsætning, at genstanden tilfalder VMF, hvis foreningen eller gruppen skulle opløses.

§9 Udvalg under VMF kan ikke modtage støtte fra medlemspuljen, men henvises til at søge direkte hos VMF.

Stk. 2 Der gives som udgangspunkt heller ikke støtte til faste udvalg der søger støtte til afholdelse af faste arrangementer. Disse henvises ligeledes til at søge støtte direkte hos VMF.

§10 Det siddende medlemspuljeudvalg vurderer om ansøgerne samt ansøgningerne opfylder kravene angivet i retningslinjerne, og bestemmer hvor mange penge der bevilliges til den enkelte ansøgning.

 Stk. 2 En person i udvalget kan ikke aflægge stemme til arrangementer, hvor denne selv deltager.


Vi vil gerne gøre opmærksomme på, at foreninger med vedtægter kan søge støtte direkte fra SUND og SUND’s studenterpulje.
Foreninger nævnt under VMF kan ved henvendelse bruge VMF’s vedtægter. Andre foreninger kan henvende sig til campusudvalget.
Ansøgningsfristen er 5. marts 2022

/ Oktober 2021